Tá tú anseo: Baile > Work Programme > Sustainable Development and Climate Action

Forbairt Inbhuanaithe agus Gníomhú ar son na hAeráide

I ráiteas atá le teacht ón gComhairle, Bunús an Téarnaimh i bhForbairt Inbhuanaithe, tugtar breac-chuntas ar a thábhachtaí atá sé an téarnamh a bhunú i bhforbairt inbhuanaithe. Is féidir agus ba cheart é seo a mheas in éineacht le hobair eile na Comhairle ar shaincheisteanna eacnamaíocha agus sóisialta agus obair na Rúnaíochta ar ghéarchéim Covid-19. Áitíonn sé go bhfuil fianaise ann go hidirnáisiúnta, agus in Éirinn, go bhféadfadh sé gur anois an t-am le hathshocrú i dtéarmaí uaillmhian agus gníomhaíochta chun astaíochtaí agus caillteanas bithéagsúlachta a laghdú. Leagtar amach sa Ráiteas an méid is féidir leis an NESC a dhéanamh chun cabhrú le córas beartais na hÉireann an deis seo a thapú.

 

Tá an NESC ag obair ar roinnt príomhréimsí, a shainaithnítear sa Ráiteas. Áirítear orthu sin:

·        Gníomh beartais a chumadh agus a thiomáint, lena n-áirítear obair ar bheartas aeráide agus aistriú cóir. D’eagraigh an NESC an Chomhdháil Bhliantúil EEAC i mí Dheireadh Fómhair 2020.

·        Dhírigh tionscadail ar inbhuanaitheacht agus athléimneacht a neartú i gcathracha agus i bpobail; agus

·        Infheistíocht ghlas agus coinníollacht.