Tá tú anseo: Baile > Work Programme Archive > Transition Teams

Foirne Aistrithe

Aghaidh a thabhairt ar Leochaileacht Fostaíochta mar chuid d’Aistriú Cóir in Éirinn

Tá na haistrithe chuig Éirinn ísealcharbóin agus níos teicneolaíochta ar siúl agus iad fite fuaite ina chéile. Rinne an Rialtas iarracht cheart a chuid féin a dhéanamh le haon tionchair dhiúltacha a d’fhéadfadh a bheith ag na hathruithe seo ar fhostaíocht a mhaolú.

In 2019, d’iarr an Rialtas ar NESC céimeanna a shainaithint a d’fhéadfaí a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar an leochaileacht a thagann chun cinn d’oibrithe, do ghnólachtaí agus d’earnálacha maidir leis an aistriú go todhchaí ísealcharbóin agus níos digití agus uathoibrithe. Iarradh ar an NESC freisin Grúpa Athbhreithnithe um Aistriú Cóir a bhunú faoina struchtúir ghrúpa oibre chun comhairle a thabhairt don Bhord Seachadta Gníomhaíochta Aeráide. Bhí na hiarratais seo ina ngnéithe den Phlean Gníomhaíochta Aeráide agus Poist sa Todhchaí – Éire 2019.

Tá a cuid taighde curtha i gcrích ag an gComhairle agus foilsíodh comhairle don Rialtas sa tuarascáil Addressing Employment Vulnerability as Part of a Just Transition in Ireland.

Ag croílár na comhairle seo tá tuairisc na Comhairle ar chumas níos réamhghníomhaí chun aistriú a bhainistiú bunaithe ar thacaíocht níos fearr i dtrí phríomhréimse: forbairt oibrithe, athléimneacht fiontar, agus maoiniú. Caithfidh foghlaim ar feadh an tsaoil, oiliúint agus oideachas, tacaíocht éifeachtach do chuideachtaí inmharthana ach leochaileacha, agus a chinntiú go mbeidh an tionchar áitiúil is mó agus is féidir ag maoiniú a bheith mar thosaíocht.

Ag an am céanna, tá sé riachtanach a thabhairt faoi deara go n-athdhearbhaíonn obair na Comhairle sa réimse seo an tábhacht a bhaineann le fís uileghabhálach.  Is í an fhís atá againn go mbeadh Éirinn ina geilleagar, comhshaol agus sochaí athléimneach, inbhuanaithe, rathúil, ag baint úsáid as nuálaíocht agus ullmhacht comhchoiteann chun an todhchaí a theastaíonn uainn a bhaint amach a mhúnlú.

Is é an dúshlán soiléir ná bogadh chuig bealach níos córasaí chun na deiseanna agus na dúshláin a bhaineann le haistriú a aithint, a scrúdú agus freagairt dóibh. Ciallaíonn cur chuige aistrithe cóir glacadh le hathrú, agus cuimsíonn sé tiomantas do phróiseas rannpháirtíoch taiscéalaíochta domhain le páirtithe leasmhara agus leo siúd a bhfuil an t-aistriú agus an t-athrú á dhéanamh orthu féin.

Aithníonn an Chomhairle nach bhfuil aon treoirphlean ná cur chuige comhaontaithe ann chun an t-aistriú cóir níos leithne seo a chur i bhfeidhm: teastaíonn cur chuige saincheaptha. Tá achoimre sa tuarascáil ar an gcur chuige aistrithe cóir i mbeartas idirnáisiúnta, AE agus Éireannach. Measann sé conas a d’fhéadfaí cur chuige den sórt sin a chur i bhfeidhm in Éirinn, ag soláthar fianaise agus tacaíochta don ghlao ón Rialtas Grúpa Athbhreithnithe um Aistrithe Cóir a bhunú laistigh den NESC.

Beidh iarracht chomhbheartaithe, leanúnach ag teastáil chun go dtarlóidh sé seo go léir agus tá 12 phríomh-mholadh aitheanta ag an gComhairle le tabhairt ar aghaidh ag an Rialtas. Cuideoidh na moltaí seo le feabhas a chur ar an iarracht chun aghaidh a thabhairt ar na leochaileachtaí fostaíochta a bhaineann le haistrithe, agus cuideoidh siad lena chinntiú gur próiseas cóir atá sa phróiseas iomlán.

Is féidir doiciméid eolais na hoibre seo a fháil ag:

Secretariat Paper No.19: The Transition to a Low-Carbon and More Digital Future: Supporting the Needs of Vulnerable Workers and Enterprises

Secretariat Paper No.20: Approaches to Transition

Research Paper No.15: Four Case Studies on Just Transition: Lessons for Ireland

Research Paper No.16: Modelling the Low-Carbon Transition: International Approaches and Lessons for Ireland