Tá tú anseo: Baile > Work Programme > Lessons from the Pandemic

Ceachtanna atá foghlamtha de bharr na Paindéime

De bharr an chineáil paindéime atá sa phaindéim Covid-19, tá tionchar imeartha aici ar beagnach gach gné den saol: ón mbealach a ndéanaimid caidreamh le daoine agus a gcasaimid lena chéile, an bealach a mbímid ag foghlaim, go dtí an bealach a gceannaímid nithe, agus neart eile. Tabharfaidh na tionchair seo ceachtanna dúinn maidir le go leor gnéithe a bhaineann leis an domhan seo, beartais phoiblí ina measc.  Is iad na ceachtanna sin a bhfuilimid ag díriú orthu sa tionscadal seo.

Luaitear sa straitéis a d’fhoilsigh an Rialtas le gairid Tuiscint Nua ar an Dúshlán: Leanúint dár dTéarnamh agus Athnascadh, go bhfuil sé tábhachtach freagairt na hÉireann ar an bpaindéim a thuiscint, greim a fháil ar an méid a foghlaimíodh agus ar an taithí a bhfuarthas ar mhaithe le cuidiú le pleanáil amach anseo (2021: 7.

I Márta na bliana 2020, díreach nuair a bhí an phaindéim ag tosú, d’fhoilsigh an Chomhairle Tuarascáil Uimh.149, Aghaidh a thabhairt ar Leochaileacht Fostaíochta mar chuid d’Aistriú Cóir in Éirinn. Ar cheann de phríomhchonclúidí na hoibre sin bhí, i bhfianaise na neamhchinnteachta a bhaineann le nádúr díreach turraingí ar an ngeilleagar agus ar an tsochaí (e.g. na hathruithe go dtí todhchaí ísealcharbóin agus todhchaí níos digití), nach mór don bhéim sa bheartas a bheith ar earnálacha, pobail, agus oibrithe leochaileacha a aithint, agus na réitigh áit-bhunaithe a comhtháirgeadh. Tá torthaí na Comhairle treisithe ag taithí na hÉireann ar Covid-19 le 18 mí, agus beidh an tionscadal seo i bhfeidhm ar an gcur chuige sin agus cuirfidh an tionscadal seo leis an gcur chuige sin i ndáil leis an bpaindéim a bhreithniú ar bhealach atá ailínithe leis an gcur chuige atá luaite ag an Rialtas. Ag tógáil air sin agus ar obair ábhartha eile an NESC, tá sé beartaithe go ndéanfadh an NESC gnéithe de fhreagairt na hÉireann ar an ngéarchéim Covid-19 a mheas, ag díriú ar thrí cheist:

  • Ceist 1: An bhfuil treoir agus ceachtanna laistigh den litríocht níos leithne maidir le leochaileacht agus rioscaí i mbainistiú éigeandálaí agus géarchéimeanna atá ábalta cuidiú linn measúnú a dhéanamh agus an fhreagairt ar an bpaindéim in Éirinn a chur le chéile.
  • Ceist 2: An féidir ceachtanna straitéiseacha a fhoghlaim ón bpaindéim Covid-19 maidir le rialachas poiblí agus ar mar is féidir leis an rialtas a ghníomhaíocht a shocrú / a bhainistiú chun na torthaí is fearr a bhaint amach don tsochaí?
  • Ceist 3: Conas mar is féidir na ceachtanna a foghlaimíodh a úsáid chun an téarnamh a mhúnlú, agus tairbhe a bhaint astu ar mhaithe le hatógáil réamhghníomhach a dhéanamh ar an mbealach is fearr a fhreastalaíonn ar mhuintir na tíre agus ar chúrsaí timpeallachta na tíre.

Obair Bhainteach:
Digital Inclusion in Ireland: Connectivity, Devices & Skills
Building a New Relationship between Voluntary Organisations and the State in the Health and Social Care Sectors
Gender and Covid-19 in Ireland
Community Call: Learning for the Future
The Impacts of Covid-19 on Ethnic Minority and Migrant Groups in Ireland