Tá tú anseo: Baile > Work Programme > Shared Island

Oileán Comhroinnte

 

Tá NESC, ar iarratas ó Roinn an Taoisigh, ag tabhairt faoi chlár taighde i láthair na huaire a bhfuil sé mar aidhm aige tuarascáil chuimsitheach ar an Oileán Comhroinnte a chur le chéile in 2021. Tá roinnt ábhar foilsithe cheana féin mar chuid den obair seo, ar obair leanúnach í.

Ar an gcéad dul síos, d’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta (NESC) Páipéar Scóipe: Tionscadail, Dul Chun Cinn agus Beartas, inar leagadh amach an cur chuige atá á mholadh don taighde ar an tionscnamh Oileán Comhroinnte. Cabhróidh taighde NESC le bonn eolais a fhorbairt agus comhthuiscint a chothú ar na bealaí inar féidir an chomhpháirtíocht a chur chun cinn i roinnt réimsí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil in Éirinn, Thuaidh agus Theas, agus idir na hoileáin seo Thoir agus Thiar freisin.

Ar an dara dul síos, tá Páipéar Comhairliúcháin ar Dhúshláin agus ar Dheiseanna na hAeráide agus na Bithéagsúlachta ar fáil anois. Tugann sé forléargas ar staid reatha an eolais agus ar na cineálacha beartais atá á leanúint ar mhaithe leis an aeráid agus an bhithéagsúlacht, in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann, agus tagraítear freisin do bheartais na Ríochta Aontaithe, an AE agus do bheartais idirnáisiúnta. Bainfear úsáid as próiseas comhairliúcháin ar mhaithe le hiarracht a dhéanamh tuiscintí na bpríomhpháirtithe leasmhara a tharraingt ina chéile agus beidh siad mar chuid den idirphlé agus den rannpháirtíocht níos leithne i dtaca leis na gnéithe uile-oileáin a bhaineann leis an aeráid agus an bhithéagsúlacht.

Ar an tríú dul síos, tá dhá pháipéar taighde foilsithe ag an NESC ina ndéantar scrúdú ar an luach a bhaineann le tuiscint a fháil ar na cineálacha éagsúla ceantair thuaithe atá ann agus ar na deiseanna teacht aniar eacnamaíochta a fhorbairt fad is atá Éire ag aistriú chuig geilleagar agus sochaí ísealcharbóin, digiteach agus atá faoi bhláth.

Sa cheathrú dul síos, tá fáil anois ar Pháipéar Rúnaíochta maidir leis an gClár ‘Dea-Phoist’. Sainaithnítear sa pháipéar seo gurb é atá i gceist leis an gclár ‘dea-phoist’ ná iarracht as éadan a dhéanamh i leith beartais a chur chun cinn a d’fheabhsódh caighdeán agus táirgiúlacht na hoibre agus eispéiris, ioncaim agus caighdeán maireachtála na n-oibrithe. Tá an clár oibre seo dírithe ar shraith beart agus gníomhaíochtaí a aimsiú a chuirfeadh feabhas ar chaighdeán na bpost laistigh den mhargadh fostaíochta. Baineadh úsáid as agallaimh le páirtithe leasmhara in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann agus fuarthas amach go bhfuil tacaíocht láidir ann do chur chuige uile-oileáin maidir le cruthú ‘dea-phoist’.

Ar deireadh, beidh foilseachán ar fáil go gairid ina dtugtar léargas ar na príomhtháscairí eacnamaíocha sa dá chuid den oileán agus aon cheangal atá eatarthu.