Tá tú anseo: Baile > Work Programme > Well-Being Framework

An Creat Folláine

I ndiaidh a cuid oibre ar Chreat Folláine na hÉireann: Tuarascáil Chomhairliúcháin, tá tús curtha ag an NESC anois le dara céim na hoibre chun tacú le creat folláine cuimsitheach a fhorbairt. Beidh dhá réimse dírithe ar:

  • I dTreo Thorthaí Bunathraitheacha: Díreofar leis an obair seo ar chreataí folláine a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear an bealach ina gcuimsítear iad sa phróiseas déanta beartas, buiséadú agus measúnú. Déanfar grinnfhéachaint le linn na hoibre ar obair idirnáisiúnta, lena n-áirítear an obair a dhéantar sa Nua-Shéalainn agus in Albain, agus bainfear leas chomh maith as obair ar leith as Éirinn (e.g feidhmíocht agus buiséadú comhionannais; agus cuir chuige earnálacha i réimsí áirithe amhail folláine leanaí).
  • Cothromas: Rinneadh argóint i gCéad Thuarascáil an Rialtais ar Chreat Folláine d’Éirinn ‘gur úsáid thábhachtach amháin a bhainfear as an gcreat Folláine ná aithint níos córasaí a éascú i ndáil le grúpaí áirithe sa tsochaí a ndéantar neamhionannas orthu ar feadh líon gnéithe’ (lch.17).
    Breithneoidh an NESC mar sin mar a d’fhéadfadh creat folláine tacú le tuiscint níos doimhne agus úr ar na fachtóirí a mbíonn neamhionannas agus míbhuntáiste mar thoradh orthu in Éirinn, agus mar is féidir an patrún leanúnach agus idirghlúine éagothroime a bhriseadh. Fiosróidh an obair seo chomh maith roinnt den leochaileacht agus neamhionannas a bhí níos soiléire le linn na paindéime.

Foilseofar aschuir ón dara céim seo den obair sa chéad leath den bhliain 2022.

Féach an Tairseach Folláine chun tuilleadh eolais a fháil faoi thionscnamh an Rialtais, Creat Folláine d’Éirinn.