Tá tú anseo: Baile > Our Organisation > The Council

An Chomhairle

Cathaoirleach

John Callinan – Roinn an Taoisigh

Elizabeth Canavan, Leas-Chathaoirleach – Roinn an Taoisigh

 

Gnólachtaí & Fostóirí

Gerard Brady – Ibec

Ian Talbot – Chambers Ireland

Hubert Fitzpatrick – Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta

 

Comhdháil na gCeardchumann (ICTU)

Kevin Callinan – Fórsa

Owen Reidy – ICTU

Joe Cunningham – SIPTU

 

Feirmeoireacht & Talmhaíocht

John Enright – Cumann Soláthróirí Bainne Uachtarlainne na hÉireann (ICMSA)

Damian McDonald – IFA

TJ Flanagan – ICOS

 

Pobal & Deonach

Seán Healy – Ceartas Sóisialta Éireann

Bríd O’Brien – INOU

Nat O’Connor – Aoisghníomhaíocht Éireann

 

Comhshaol

Karen Ciesielski – An Colún Comhshaoil

Caroline Whyte – Feasta

Jerry Mac Evilly – Cairde na Cruinne

 

Seirbhís Phoiblí

John Hogan – An Roinn Airgeadais

David Moloney – An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Orlaigh Quinn – An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Graham Doyle – An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

 

Ainmnithe Neamhspleácha

An tUasal Seamus Coffey – Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

An tOllamh Niamh Moore Cherry – An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

An Dr. Diarmuid Torney – Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

An Dr. Chris Van Egeraat – Ollscoil Mhá Nuad 

An tOllamh Colin Scott – An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Noelle O Connell – Gluaiseacht na hEorpa

Nicola Mallon – Iarchomhalta de Thionól Thuaisceart Éireann

Colette Byrne – Iarchomhalta de Chomhairle Chontae Chill Chainnigh

Follow us @NESCireland