Tá tú anseo: Baile > Our Organisation > Secretariat > Cathal FitzGerald

Cathal FitzGerald

Chuaigh Cathal FitzGerald ag obair le NESC sa bhliain 2018 agus ceapadh é ina Anailísí Sinsearach sa bhliain 2021. Déanann sé speisialtóireacht in anailís sonraí agus iompraíochta, i dtaighde ar bheartas eacnamaíoch, ceannaireachta agus cinnteoireachta. Díríonn Cathal ina chuid oibre le NESC ar bheartas eacnamaíoch na hÉireann, ar ár struchtúir agus próisis rialachais agus conas cinnteoireacht, glacadh agus feidhmiú beartais na hÉireann a fheabhsú. Go sonrach, glacann sé le cur chuige eolaíochta polaitiúil iompraíochta ina chuid oibre, agus úsáid á baint aige as léargas iompraíochta agus as coincheapa traidisiúnta institiúidí, leasa agus idé-eolaíochta chun cabhrú le drochchinntí/cinntí maithe beartais a mhíniú.

Sa bhliain 2023, tá Cathal ag stiúradh chlár taighde agus comhdhála straitéiseach NESC, ‘NESC@50’, a dhéanann comóradh ar bhunú na Comhairle sa bhliain 1973. Tá sé i mbun stiúrtha freisin ar thaighde na Comhairle maidir leis an ngeilleagar, athléimneacht agus leochaileacht. Dírítear leis an obair seo ar thiománaithe athruithe domhanda agus ar inniúlacht náisiúnta agus ar dhúshláin comhtháthaithe ar mhaithe le tuiscint ar an ngeilleagar a sholáthar don chóras beartais sna tréimhsí corracha agus dothuartha seo.

Sa bhliain 2022, rinne Cathal taighde NESC ar cheachtanna beartas poiblí a stiúradh ó thaobh thaithí na hÉireann ar phaindéim COVID- 19. Bhí tuiscint ar leochaileacht agus ar riosca in éigeandálaí agus i gcur chuige i leith bainistiú géarchéime, meastóireacht a dhéanamh ar thaithí na hÉireann ar an bpaindéim ó thaobh ceachtanna straitéiseacha i leith rialachas poiblí agus leas a bhaint as an mbealach inar féidir leis na ceachtanna seo téarnamh agus beartas amach anseo a mhúnlú (m.sh. i réimsí na hinbhuanaitheachta, tithíochta, srl.) i gceist leis an obair seo.

Bhí Cathal ó mhí na Samhna 2020 go mí Feabhra 2022, ar shannachán speisialta i Roinn an Taoisigh agus é i mbun oibre ar anailísíocht sonraí/iompraíocht COVID-19 chun cuidiú leis an Rialtas ina bhfreagra i ndáil le paindéim COVID-19. Bhí tabhairt faoi anailís agus athbhreithniú a dhéanamh ar shonraí agus ar thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta i gceist leis an obair seo chun a chinntiú go mbíonn an fhianaise is fearr is féidir ag an Rialtas chun faisnéis a chur ar fáil do chinntí beartais.

Bhí Cathal ag bainistiú taighde NESC ar bheartas tithíochta agus úsáid talún roimh an sannachán seo.

Sa bhliain 2020, bhí Cathal i mbun stiúrtha ar thaighde na Comhairle ar thionchar an aistrithe geilleagraigh ar oibrithe agus ar earnálacha leochaileacha, go sonrach ar aistriú ísealcharbóin agus digiteach na hÉireann. Rinne Uachtarán na hÉireann cur síos ar an tuarascáil a d’eascair as an taighde sin, Addressing Employment Vulnerability as Part of a ‘Just Transition’ in Ireland, mar dhoiciméad ceannródaíoch agus cumhachtach lena mbaineann an tábhacht chéanna don gheilleagar agus don tsochaí agus a bhain le tuarascáil T.K. Whitaker na bliana 1958 ar fhorleathnú eacnamaíoch.

Áirítear ar a chuid oibre i NESC roimhe seo, scrúdú a dhéanamh ar fhrámáil straitéiseach ar ghníomhú ar son na haeráide, measúnú ar an deis le coincheap forbartha dírithe ar iompar a fheidhmiú in Éirinn. Is féidir samplaí de thorthaí taighde Chathail a fháil thíos.

Tá taithí agus eolas leathan ag Cathal ar eagraíochtaí na seirbhíse poiblí/státseirbhíse agus ar a struchtúir chinnteoireachta tar éis a bheith ag obair leis an Oireachtas, Roinn an Taoisigh, An Roinn Iompair, An Roinn Fiontar agus sa ghníomhaireacht chomhairleach Stát, Forfás roimhe seo. D’oibrigh Cathal freisin ina Chomhairleoir Eacnamaíoch Speisialta don Rialtas. Bhí Cathal i mbun léachtóireacht sa pholaitíocht san Fhoras Riaracháin. Ón mbliain 2011, bhí obair Cathail lárnach ó thaobh freagra beartais Rialtas na hÉireann i leith na géarchéime dífhostaíochta a tháinig i ndiaidh den tóin titim as cúrsaí eacnamaíochta, an tsraith bhliantúil den Phlean Gníomhaíochta do Phoist a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. D’oibrigh Cathal freisin ar na gnéithe fiontraíochta den bheartas bonneagair eacnamaíoch, cur chuige i leith forbairt réigiúnach agus tionchar an Bhreatimeachta ar ghnólachtaí ar fud earnálacha.

Tá BA ag Cathal in Eacnamaíocht agus Staidéar Sóisialta ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus PhD ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Bhain sé amach an Basil Chubb Prize, a bhronntar go bliantúil ar an tráchtas PhD is fearr in ollscoil in Éirinn in aon réimse polaitíochta.

 

Ríomhphost: cathal.fitzgerald@nesc.ie

 

Obair Roghnaithe

May 2023: “Green Budgeting, Climate, and Ireland’s Economy”, presentation to the Austrian Finance Ministry.

April 2023: “Understanding the Irish Economy in a Time of Turbulence”, NESC Council Report 160.

April 2023: “Ireland’s Economy: Resilience and Vulnerability”, presentation to the EU Heads of Mission.

March 2023: “NESC’s Housing Policy Research: A Summary”, presentation to the Government’s Housing Commission, Dublin, Ireland.

October 2022: “Transport Orientated Development: Making it Happen in Ireland”, presentation to the ‘Housing for All’ Interdepartmental TOD Working Group, Dublin, Ireland.

July 2022: “Five Policy Lessons from the Covid-19 Pandemic in Ireland”, blog post for the International Public Policy Observatory website.

June 2022: “The Covid-19 Pandemic: Lessons for Irish Public Policy”, NESC Council Report No. 158.

April 2021: “Housing and Urban Development Policy Priorities”, with Noel Cahill and Damian Thomas, NESC Secretariat Paper No.24.

November 2020 – February 2022: On special assignment to the Department of the Taoiseach, working on Covid data/behavioural analytics.

November 2020: “Housing Policy: Actions to Deliver Change”, NESC Council Report No. 150.

June 2020: “How We Value Work: The Impact of Covid-19”, NESC Secretariat Covid-19 Working Paper.

May 2020: “Understanding Covid-19 and Sectoral Risk—Economic Activity and Sectoral Differentiation”, NESC Secretariat Covid-19 Working Paper.

May 2020: “Covid-19 and Behavioural Change” and “The Foundations of Behavioural Insights: Overview” , NESC Secretariat Covid-19 Working Papers.

April 2020: “The Transition to a Low-Carbon and More Digital Future: Supporting the Needs of Vulnerable Workers and Enterprises”, with Damian Thomas, NESC Secretariat Paper No.19.

March 2020: “Addressing Employment Vulnerability as Part of a Just Transition in Ireland”, NESC Council Report No. 149.

October 2019: “The Politics and Framing of Climate Action in Ireland”, presentation to the Annual Conference of the Political Studies Association of Ireland (PSAI), Maynooth, Ireland.

September 2019: “Climate Action Framing: Strategic Considerations”, Session Chair/presentation to Annual Conference of the International Association for Research in Economic Psychology (IAREP) and the Society for the Advancement of Behavioral Economics (SABE), Dublin, Ireland.

July 2019: “Give credit to the market: The decision not to prohibit 100 per cent loan-to-value mortgages”, Administration, Volume 67: Issue 2, p.25–45.

July 2019: “Policy success/policy failure: A framework for understanding policy choices”, with Eoin O’Malley and Deiric Ó Broin, Administration, Volume 67: Issue 2, p.1–24.

June 2019: “Transport-Orientated Development: The National Context in Ireland”, presentation to NESC Policy Workshop, ‘Transport-Orientated Development: Making it Happen in Ireland’, Dublin, Ireland.

June 2019: “Transport-Orientated Development: Assessing Opportunity for Ireland – Background Case Studies”, with Noel Cahill and Edna Jordan, NESC Research Report No. 14.

June 2019: “Transport-Orientated Development: Assessing Opportunity for Ireland”, NESC Council Report No. 148.

April 2019: “The Framing of Climate Action in Ireland: Strategic Considerations”, NESC Secretariat Paper No. 17.

July 2018: “Policy Success and Failure: Irrationality, Ideology, Institutions, and Interests”, presentation to School of Law and Government Policy Seminar, Dublin City University, Dublin, Ireland.

June 2018: “Government Statement on the Role of Data Centres in Ireland’s Enterprise Strategy”, Policy Paper, Department of Business, Enterprise, and Innovation, Dublin, Ireland.

June 2018: “The Firm-Level Impact of Brexit On Most Exposed Sectors: Findings and Insights”, Policy Paper, Department of Business, Enterprise, and Innovation, Dublin, Ireland.

April 2018: “Economic Decision-Making and Rational Behaviour”, presentation to Department of Business, Enterprise, and Innovation, Dublin, Ireland.

October 2017: “Behavioural Science Research and Enterprise Policy”, presentation to Geary Institute of Public Policy, UCD, Dublin, Ireland.

June 2017: “Trait, State, or Source? A Methodological Reflection on Leadership Trait Analysis”, (with Femke A.W.J. Van Esch), paper for the 40th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, Edinburgh, Scotland.

June 2017: “Brexit: Firm-level Impact on Enterprise”, presentation to Irish Government Economic and Evaluation Service Annual Conference 2017, Dublin Castle, Dublin, Ireland.

November 2016: “Surprisingly Rational? The Case of 100% Mortgages in Ireland in 2005”, presentation to the 9th Annual Economics and Psychology Conference, Queens University, Belfast, Northern Ireland.

November 2016: “Leading to Crisis: Decision-Making in Ireland’s Celtic Tiger”, PhD Thesis, Dublin City University.

November 2015: “I Groupthink Therefore We Are: Detecting Behavioural Convergence in Leaders Before the Economic Crisis”, presentation to the 8th Annual Economics and Psychology Conference, ESRI, Dublin, Ireland.

October 2015: “Explanations for the Inflation of Policy Bubbles: Privatisation and Taxation policy in Ireland”, (with Eoin O’Malley), paper for Political Studies Association of Ireland Annual Conference 2015, Cork, Ireland.

September 2015: “Decision-Making Heuristics to Improve Policy: Assessing Sustainable Employment”, in Enterprise 2025, DBEI, pages 243-246.

March 2015: “Explanations for the Inflation of Policy Bubbles: Privatisation and Taxation policy in Ireland”, (with Eoin O’Malley), paper for the European Consortium for Political Research (ECPR) Joint Sessions, on The Politics of Policy Overreaction, Warsaw, Poland.

January 2015: “Action Plan for Jobs 2015”, Department of Jobs, Enterprise, and Innovation, Dublin, Ireland.

November 2014: “I Groupthink, Therefore We Are: Detecting Convergence Bias in Leaders before the Economic Crisis”, paper presented to DCU School of Law and Government, Postgraduate Seminar, Dublin, Ireland.

June 2014: “Detecting Behavioural Biases in National Leadership in the European Economic Crisis”, presentation to conference In Search of European Political Union, Utrecht, The Netherlands.

May 2014: “Behavioural Biases in National Leadership”, presentation to Political Studies Association of Ireland (PSAI) Postgraduate Conference, Dublin, Ireland.

February 2012: Inaugural “Action Plan for Jobs 2012”, Department of Jobs, Enterprise, and Innovation, Dublin, Ireland.

November 2011: “Enterprise Statistics at a Glance”, Forfas, Dublin, Ireland.

March 2010: “Single Window Assessment of The Costs Of Trade-Related Regulatory Requirements In Ireland”, Forfas, Dublin, Ireland.

August 2009: “Firm-Level Productivity – A Practical Guide”, Forfas, Dublin, Ireland.

October 2008: “Input to the Services Directive Regulatory Impact Assessment”, Forfas, Dublin, Ireland.

January 2008: ”Review of the European Single Market”, Forfas, Dublin, Ireland.

Follow us @NESCireland